left
ค้นหา
 
 หน้าแรก 
 ข่าวสารและกิจกรรม 
 ติดต่อเรา 
ขั้นตอนการเสนอซื้อทรัพย์สิน


การเสนอซื้อทรัพย์สิน
       ผู้สนใจสามารถยื่นความจำนงเสนอซื้อทรัพย์สิน โดยทำเป็นหนังสือหรือใช้แบบของธนาคาร โดยแจ้งรายละเอียดของทรัพย์สินที่ต้องการ ราคาที่เสนอซื้อ ซึ่งไม่ต่ำกว่าราคาเริ่มต้นขายของธนาคาร วิธีชำระราคา (เป็นเงินสดหรือขอสินเชื่อ) และลงลายมือชื่อ พร้อมเอกสารประกอบ การเสนอซื้อ ใส่ซองปิดผนึก จัดส่งถึง งานทรัพย์สินรอการขาย ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่
  
เอกสารประกอบการเสนอซื้อ
 
 บุคคลธรรมดา
 >สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, บัตรข้าราชการ, บัตรพนักงานองค์การของรัฐ หรือบัตรอื่นใดที่ทางราชการออกให้เพื่อใช้ยืนยัน ตัวบุคคล
 >สำเนาทะเบียนบ้าน
 นิติบุคคล
 >สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคลนั้น
 >สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล / หนังสือบริคณห์สนธิ
  *** สำเนาเอกสาร ต้องลงลายมือชื่อรับรองถูกต้องทุกฉบับ ***
  
การทำสัญญา การวางเงินมัดจำ และการโอนกรรมสิทธิ์
      ผู้เสนอซื้อที่ได้รับพิจารณาอนุมัติจากธนาคาร ต้องติดต่อธนาคารออมสินสาขา หรือสำนักงานที่ธนาคารกำหนด เพื่อทำสัญญาจะซื้อจะขาย ภายในเวลา ไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการอนุมัติ พร้อมวางเงินมัดจำเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ของราคาซื้อขาย และชำระราคาส่วนที่เหลือ ทั้งหมด พร้อมรับโอนกรรมสิทธิ์ ภายในเวลาไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันที่ทำสัญญาจะซื้อจะขาย
       การวางเงินมัดจำ และการชำระราคาทรัพย์สิน ผู้ซื้อสามารถชำระเป็นเงินสด หรือแคชเชียร์สออร์เดอร์
       กรณีผู้เสนอซื้อไม่มาติดต่อเพื่อวางเงินมัดจำ หรือไม่มาชำระราคาส่วนที่เหลือภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ และยินยอมให้ ธนาคารริบเงินมัดจำ
  
ค่าใช้จ่าย ค่าอากร และค่าธรรมเนียมการโอนต่างๆ
 ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ค่าอากร และค่าธรรมเนียมการโอนต่างๆ
 
>การขายทรัพย์สิน เป็นการขายตามสภาพ ผู้เสนอซื้อควรตรวจสอบสภาพทรัพย์สินที่สนใจก่อนยื่นคำเสนอซื้อ
>ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาขาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
>ผู้เสนอซื้อ สามารถขอสินเชื่อได้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร และการเสนอซื้อทรัพย์สิน ไม่เป็นเงื่อนไข ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ
>การพิจารณาและอนุมัติขายทรัพย์สิน ถือเป็นสิทธิ์เด็ดขาดของธนาคาร

เงื่อนไข
ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขได้ตามเห็นสมควร ตลอดจนความผิดพลาดที่เกิดจากการพิมพ์โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีการยกเลิกการขายจากกรณีดังกล่าว ธนาคารฯ จะคืนเงินจองซื้อทรัพย์โดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้เสนอซื้อ / การขายทรัพย์สินเป็นการขายตามสภาพ ผู้เสนอซื้อควรตรวจสอบสภาพทรัพย์สินที่สนใจก่อนการยื่นคำเสนอซื้อ / ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอน ค่าอากร และค่าธรรมเนียมต่างๆ / ผู้ซื้อสามารถขอสินเชื่อได้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารฯ และการเสนอซื้อไม่เป็นเงื่อนไขในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ / ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาที่จะขายทรัพย์สินให้กับผู้ใดภายใต้เงื่อนไขตามที่ธนาคารฯ เห็นชอบ
ข้อมูลต่างๆในเว็บไซต์นี้ ถือเป็นสมบัติของธนาคารออมสิน ห้าม ผู้ใดนำไปใช้, ทำซ้ำ, ดัดแปลง, แก้ไขข้อมูล ดังกล่าวโดยมิได้รับอนุญาต ผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
Copyright (c) 2007 Government Savings Bank. All rights reserved.