ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน ธนาคารออมสิน
 
 
โดย งานจัดการทรัพย์สินรอการขาย ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน