แก้ไข การรับข่าวสาร

left
ค้นหา
 
 หน้าแรก 
 ข่าวสารและกิจกรรม 
 คำถาม - คำตอบ 
 ติดต่อเรา 
 แผนผังเว็บไซต์ 
การสนับสนุนด้านสินเชื่อ
โครงการสินเชื่อสำหรับผู้ซื้อทรัพย์สินรอการขายของธนาคารออมสิน
1. หลักเกณฑ์เงื่อนไขการให้สินเชื่อ
หลักเกณฑ์เงื่อนไขสินเชื่อเคหะสินเชื่อเพื่อธุรกิจ
1. คุณสมบัติผู้กู้
 1. เป็นบุคคลที่ประสงค์จะซื้อทรัพย์สินรอการขาย (NPA) ของธนาคารออมสิน และ ได้รับการอนุมัติจากธนาคารให้เป็นผู้มีสิทธิ ซื้อทรัพย์สินรอการขายของธนาคาร
 2. คุณสมบัติอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์สินเชื่อเคหะ
 1. เป็นบุคคล หรือ นิติบุคคล ที่ประสงค์จะซื้อทรัพย์สินรอการขาย (NPA) ของธนาคารออมสิน และ ได้รับการอนุมัติจากธนาคารให้เป็นผู้มีสิทธิซื้อทรัพย์สิน รอการขายของธนาคาร
 2. คุณสมบัติอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์สินเชื่อเพื่อธุรกิจ
2. วัตถุประสงค์การกู้เพื่อซื้อทรัพย์สินรอการขายของธนาคารออมสิน เป็นของตนเองหรือคู่สมรสเพื่อซื้อทรัพย์สินรอการขายของธนาคารออมสิน
3. จำนวนเงินให้กู้ไม่เกินรายละ 5 ล้านบาท โดยมีหลักเกณฑ์ อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
 1. กรณีที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ให้กู้ไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาขายตามที่ธนาคารประกาศ กำหนด ดังนี้
  • ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของราคาขาย
  • ให้กู้เพิ่มสำหรับต่อเติมซ่อมแซมไม่เกิน ร้อยละ 10 ของราคาขาย แต่ไม่เกินค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 2. กรณีห้องชุดให้กู้ไม่เกินร้อยละ 85 ของราคาขาย ตามที่ธนาคารประกาศกำหนด ดังนี้
  • ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 75 ของราคาขาย
  • ให้กู้เพิ่มสำหรับต่อเติมซ่อมแซมไม่เกิน ร้อยละ 10 ของราคาขาย แต่ไม่เกินค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 3. กรณีที่ดินว่างเปล่า ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 60 ของราคาขายตามที่ธนาคารประกาศกำหนด โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกู้ซื้อที่ดินว่างเปล่า เพื่อเตรียม ปลูกสร้างอาคารของสินเชื่อเคหะ
ไม่เกินรายละ 10 ล้านบาท โดยมีหลักเกณฑ์ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
 1. กรณีที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ให้กู้ไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาขายตามที่ธนาคารประกาศ กำหนด ดังนี้
  • ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของราคาขาย
  • ให้กู้เพิ่มสำหรับต่อเติมซ่อมแซมไม่เกิน ร้อยละ 10 ของราคาขาย แต่ไม่เกินค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 2. กรณีห้องชุดให้กู้ไม่เกินร้อยละ 85 ของราคาขาย ตามที่ธนาคารประกาศกำหนด ดังนี้
  • ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 75 ของราคาขาย
  • ให้กู้เพิ่มสำหรับต่อเติมซ่อมแซมไม่เกิน ร้อยละ 10 ของราคาขาย แต่ไม่เกินค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
4. อัตราดอกเบี้ย ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเคหะของธนาคารร้อยละ MLR ตลอดอายุสัญญา
5. หลักประกันการกู้เงิน ทรัพย์สินรอการขายของธนาคารออมสิน วัตถุประสงค์จะขอกู้เพื่อซื้อทรัพย์เป็นของตนเอง หรือคู่สมรสทรัพย์สินรอการขายของธนาคารออมสิน
6. การจ่ายเงินกู้
 1. กรณีกู้เงินเพื่อซื้อทรัพย์สินรอการขายของธนาคารออมสินซึ่งเป็นที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรือห้องชุด ให้จ่ายเงินกู้ทั้งหมดในงวดเดียว
 2. กรณีกู้เพิ่มเพื่อต่อเติมซ่อมแซมอาคาร ให้จ่ายเงินกู้ได้ไม่เกิน 1 งวด ตามผลการต่อเติมซ่อมแซมอาคาร ที่กำหนดในสัญญา แล้วเสร็จ โดยในการยื่นกู้ผู้กู้จะต้องจัดทำรายละเอียดการต่อเติมซ่อมแซมอาคาร ให้ธนาคารทราบ
7. ค่าธรรมเนียม ยกเว้นค่าธรรมเนียมประเมินราคาหลักทรัพย์
8. หลักเกณฑ์เงื่อนไขอื่น หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีปฏิบัติอื่นที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามคำสั่งธนาคารออมสิน เรื่องการให้สินเชื่อ ในส่วนของสินเชื่อประเภทนั้น
footer
Copyright (c) 2007 Government Savings Bank. All rights reserved.